Hier vind je een overzicht met de belangrijkste dossiers van de afgelopen jaren.

Arbo en RI&E Arbeidsmarktagenda

Vijf brancheorganisaties, waaronder de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties, hebben in 2008 de Stichting Arbo en Podiumkunsten opgericht. De stichting heeft als doel het bevorderen van gezonde en veilige arbeidsvoorwaarden binnen de podiumkunsten, in het bijzonder door het ondersteunen van de organisaties die binnen de podiumkunsten werkzaam zijn in het te voeren arbobeleid. De stichting doet dat aanvullend op de individuele verantwoordelijkheid van organisaties op dit gebied. De stichting heeft een PodiumRIE en diverse branchecatalogi ontwikkeld.

Fair Practice Code

De Fair Practice Code is een gedragscode voor ondernemen en werken in kunst, cultuur en creatieve industrie op basis van vijf kernwaarden: solidariteit, diversiteit, vertrouwen, duurzaamheid en transparantie. De code nodigt uit tot kritische reflectie en biedt een handreiking voor hoe de sector samen tot een toekomstbestendige arbeidsmarkt en beroepspraktijk komt.

Pensioen

PFZW
Als werkgever dient u conform de cao Nederlandse Podia voor de werknemer een pensioenregeling te treffen bij Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). Deelname aan deze pensioenregeling is verplicht tenzij CAO partijen dispensatie hebben gegeven op grond van een schriftelijk verzoek dat door de werkgever bij CAO-partijen is ingediend. Organisaties die bij ABP zijn aangesloten hoeven geen dispensatie te vragen.

Artikel 43 lid 4 van de cao bepaalt dat de premieverdeling tussen werknemer en werkgever 38,9% - 61,1% is.

Dispensatie deelname PFZW
Dispensatie is mogelijk indien:

  • De werkgever op het moment van toetreden tot deze CAO een voor werknemers aantoonbaar gelijke dan wel betere pensioenregeling heeft getroffen. CAO-partijen kunnen de werkgever verzoeken een actuarieel rapport te overleggen waaruit de onderbouwing van het verzoek kan worden opgemaakt.
  • Deelname aan de pensioenregeling op grond van artikel 7 van het protocol, behorende bij de CAO Nederlandse podia 2012, tot een onwerkbare of onredelijke situatie zou leiden. CAO-partijen kunnen de werkgever verzoeken een actuarieel rapport te overleggen waaruit de onderbouwing van het verzoek kan worden
    opgemaakt.
  • De werkgever die de ABP-pensioenregeling toepast op het moment van toetreden tot deze CAO is vrijgesteld van de pensioenregeling als in dit artikel verwoord en behoeft hiervoor geen dispensatie te verzoeken aan CAO-partijen.

Bent u werkgever en heeft u vragen over pensioen of pensioenberekeningen, dan kunt u op de website van PFZW op de werkgeverspagina terecht. Vindt u daar niet het antwoord op uw vraag, dan kunt u contact opnemen met Pensioenfonds Zorg en Welzijn.

Wet DBA

Op 1 mei 2016 is de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) in werking getreden. Daarmee is er een einde gekomen aan de VAR voor ZZP’ers. Met de VAR wist de opdrachtgever zeker dat hij gevrijwaard was van het betalen van loonheffingen en sociale premies. Die zekerheid is verdwenen. Voortaan kunnen opdrachtgevers en ZZP’ers samen een door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst sluiten als ze zekerheid willen. Leden van de Werkgeversvereniging Nederlandse Podia kunnen via Spots een aantal door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomsten downloaden. Let echter op: als bij controle achteraf door de Belastingdienst blijkt dat er in de praktijk niet volgens de overeenkomst wordt gehandeld en er sprake is van schijnzelfstandigheid, kunnen aan de opdrachtgever toch boetes en naheffingen worden opgelegd.

De handhaving van de Wet DBA is uitgesteld tot 1 juli 2018. Dat betekent dat de Belastingdienst geen boetes uitdeelt of naheffingen oplegt. Er wordt een uitzondering gemaakt voor de ‘echte kwaadwilligen’. Dat zijn ZZP'ers en opdrachtgevers die duidelijk een werkgevers-werknemersrelatie hebben en waarbij er dus duidelijk geen sprake is van een zelfstandige ondernemer. Het kabinet heeft hiermee gereageerd op de toenemende onrust over de nieuwe wet en signalen van ZZP’ers dat zij geen opdrachten meer krijgen door alle onduidelijkheid.

Ook bij de podia heeft de wet voor veel onrust en onzekerheid geleid. De WNP is verheugd dat de transitieperiode nu wordt verlengd en er tijdens die termijn een betere uitwerking van de wetgeving kan worden bereikt. Ondanks enkele goedgekeurde modelovereenkomsten blijft de Wet DBA in de praktijk onvoldoende werkbaar.

Wet M&O

Hoewel de naam wellicht anders doet vermoeden, kunnen ook leden van de Werkgeversvereniging Nederlandse Podia door de Wet Markt en Overheid (Wet M&O) en de op handen zijnde herziening van deze wet worden geraakt. Het betreft hier de (semi-)publieke leden van de WNP. Op Spots vindt u een werkdocument waarmee je kunt bepalen of je onder het bereik van de Wet M&O valt en, zo ja, welke effecten dit mogelijk voor je heeft.

Arbeidsmarktagenda

Wij streven naar een gezonde en goed functionerende arbeidsmarkt. Voor de versterking van de arbeidsmarktpositie van kunstenaars en werkenden in de culturele en creatieve sector is door een sector brede werkgroep de Arbeidsmarktagenda 2017-2023 opgesteld.

De 21 agendapunten in de Arbeidsmarktagenda zijn verdeeld over drie hoofdthema’s:

  • het bevorderen van een structurele sociale dialoog tussen werkgevers en werkenden,
  • het versterken van het verdienvermogen,
  • het verbeteren van arbeidsvoorwaarden van werkenden.

De VSCD zet zich in om de verschillen tussen zzp’ers en andere werkenden in de sector te verkleinen,
zie ook agendapunt 1.6 van de Arbeidsmarktagenda. We onderzoeken bijvoorbeeld samen met grote pensioenfondsen of een pensioen voor zelfstandigen mogelijk is in de sector en wat daarvoor nodig is.

Meldpunt ongewenste omgangsvormen

De podiumkunsten-, film- en televisiesector heeft de handen ineengeslagen en zijn mores.online gestart, een onafhankelijk en overkoepelend meldpunt voor ongewenste omgangsvormen.

Partijen zoals brancheverenigingen, beroepsverenigingen, fondsen en verenigingen van werkgevers- en werknemersorganisaties erkennen dat er een sectoraal probleem bestaat ten aanzien van een goede behandeling van klachten over integriteitsschendingen, discriminatie en (seksueel) machtsmisbruik. Naast de verschillende maatregelen die reeds ondernomen zijn, constateert de sector dat, met name door het grote aantal werkzame zzp’ers, de noodzaak ontstaan is om een overkoepelend meldpunt in het leven te roepen. De vertrouwenspersonen, een man en een vrouw, zullen vanuit de podiumkunsten-, film- en televisiesector gezamenlijk gefinancierd worden.

De aangestelde vertrouwenspersonen zullen alle klachten uit zowel de film-, televisie- als de podiumkunstensector inventariseren en per geval behandelen. Er kan anoniem en op naam melding worden gedaan. Het meldpunt stelt voor de behandeling van klachten een protocol op en iedere melding kan op maat begeleid worden.