Pensioen en Verzekeringen

Is het verplicht deel te nemen aan PFZW (Pensioenfonds Zorg en Welzijn)?

De cao Nederlandse Podia bepaalt in artikel 43 dat de werkgever verplicht is de medewerker aan te melden bij PFZW, Pensioenfonds Zorg en Welzijn (voorheen PGGM). Leden van de WNP moeten hun gehele medewerkersbestand dus verplicht aanmelden bij PFZW. Lid 3 van artikel 43 cao regelt in welke gevallen een werkgever hierop dispensatie kan krijgen, waaronder de situatie dat een werkgever bij toetreden tot de cao NP de ABP-pensioenregeling toepast.
(De branche) Nederlandse Podia valt niet onder de verplichte werkingssfeer van PFZW. Dit houdt in dat werkgevers in de branche niet vanuit de wet verplicht zijn om zich aan te sluiten bij PFZW. Deze werkgevers vallen wel onder de werkingssfeer van PFZW en mogen vrijwillig contractueel aansluiten als zij aan de arbeidsvoorwaardeneis voldoen (het toepassen van een cao of arbeidsvoorwaardenregeling uit de sector).

Wat is de premieverdeling van het pensioen tussen werkgever en werknemer in de branche?

De cao Nederlandse Podia bepaalt in artikel 43 lid 4 dat de werkgever 61,1% van de pensioenpremie bekostigd, en de werknemer de overige 38,9%.

De actuele premies vindt je op de website van PFZW.

Bouwt een werknemer volledig pensioen op tijdens ouderschapsverlof?

De cao Nederlandse Podia bepaalt in artikel 42 lid 1 dat de werknemer recht houdt op de in de onderneming geldende regeling inzake pensioenopbouw gedurende het ouderschapsverlof.
Bij ouderschapsverlof wordt over het opgenomen deel van het dienstverband geen pensioen opgebouwd. De werknemer kan over de uren waarop ouderschapsverlof wordt genoten het pensioen wel vrijwillig (lees: op eigen kosten) voortzetten. De werknemer kan dit zelf regelen door een formulier 'vrijwillige voortzetting' in te vullen en op te sturen naar Pensioenfonds Zorg & Welzijn (www.pfzw.nl).