Salaris, Toeslagen en Vergoedingen

Zijn de salaristabellen uit de cao ook van toepassing op medewerkers jonger dan 23 jaar?

Antwoord: Oproepkrachten jonger dan 21 jaar ontvangen volgens de cao het minimum jeugdloon, vermeerderd met 8% vakantietoeslag, de eindejaarsuitkering en vakantie-uren. Bij andere contractvormen met medewerkers jonger dan 23 jaar gelden de salaristabellen zoals opgenomen in bijlage 5 van de cao.

Hoe wordt een oproepkracht jonger dan 21 jaar met een contract voor bepaalde tijd en de beoordeling ‘goed’ gewaardeerd?

Antwoord: Aan deze oproepkrachten wordt een nieuw contract aangeboden als beloning voor hun goede functioneren. De meeste theaters hanteren hetzelfde salaris als in het voorgaande contract met aanpassing voor een hogere leeftijd. Vanaf 21 jaar en ouder worden deze werknemers volgens de functie-indeling en het functiegebouw in de bijbehorende salarisschaal van de cao ingedeeld.

Wat betekent ‘onvoorzien’ in artikel 28 van de cao over de maaltijdvergoeding?

Antwoord: Onvoorzien wil zeggen op de dag zelf pas bekend. In alle andere (voorziene) gevallen dient de medewerker zelf voor een maaltijd te zorgen.

Hoe moet ik een werknemer met een functie die niet in de cao voorkomt inschalen?

Antwoord: Voor functies die niet voorkomen in de cao dient de werkgever zelf een voorlopige indeling in het functiegebouw en de salaristabel vast te stellen. Daarna dient via de werkgeversvereniging aan de cao-partijen te worden gevraagd om een definitief besluit te nemen over de functie-indeling en het salarisrecht vast te stellen. Het definitief door cao-partijen vastgestelde salaris gaat in met terugwerkende kracht.

Artikel 20 (Eindejaarsuitkering) en artikel 21 (Vakantietoeslag) uit de cao Nederlandse Podia lijken nog steeds te bepalen dat de eindejaarsuitkering wordt berekend over het salaris inclusief vakantietoeslag, terwijl de vakantietoeslag wordt berekend over het salaris inclusief eindejaarsuitkering. Klopt dat?

Antwoord: In de cao is altijd sprake geweest van deze bepalingen. Wat nu is opgelost, is de onduidelijkheid over de wijze van berekenen bij ontslag. De vakantietoeslag bestaat uit het verdiende salaris inclusief de eindejaarsuitkering en de eindejaarsuitkering is vervolgens weer inclusief vakantietoeslag.

Is uitbetaling van onregelmatigheidstoeslag (ORT) verplicht of mogen wij hier met de werknemer andere afspraken over maken?

Antwoord: De cao Nederlandse Podia is een standaard cao. Dat betekent dat niet van de cao mag worden afgeweken. Uitbetaling van de ORT is dus verplicht als de medewerker daarvoor in aanmerking komt. De ORT is een belangrijk onderdeel van het salaris van de werknemers die daar recht op hebben. Als de werkgever de ORT niet meer uitbetaalt, komt de organisatie de arbeidsovereenkomst niet meer na. De werknemer kan dan een loonvordering instellen bij de kantonrechter.